fbpx

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy sklepów internetowych (dalej: lapinoskrudykla.lt) i lapinoskrudykla.lt podstawowe zasady i procedury klienta (dalej - Ty, Twoje) dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych określa niniejsza Polityka prywatności, Ustawa o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i inne akty prawne. 

3. lapinoskrudykla.lt  kieruje się następującymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

3.1. Dane osobowe są zbierane w określonych i prawnie uzasadnionych celach;

3.2. Dane osobowe są przetwarzane dokładnie i rzetelnie. 

3.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, tj. Tylko w przypadkach, gdy:

     3.3.1. osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę, tj. zgadza się przestrzegać Regulaminu handlu elektronicznego;

     3.3.2. umowa jest zawierana lub wykonywana, gdy jedna ze stron jest osobą, której dane dotyczą;

     3.3.3. lapinoskrudykla.lt  zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

   3.3.4. dane osobowe muszą być przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, który realizują lapinoskrudykla.lt lub osoba trzecia, której ujawnia się dane osobowe i jeżeli interesy osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne.

3.4. Dane osobowe są stale aktualizowane.

3.5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których są przetwarzane.

3.6. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie pracownicy, którym takie prawo zostało przyznane. 

3.7. Wszystkie informacje o przetwarzanych danych osobowych są poufne.

3.8. O przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustaloną procedurą informuje się Państwowy Inspektorat Ochrony Danych. 

4. Z usług sklepu internetowego mogą korzystać:

4.1. wszystkie pełnosprawne osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat;

4.2. małoletni w wieku od 15 do 18 lat wyłącznie za zgodą rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekunów, z wyjątkiem przypadku pracy na własny rachunek lub stypendium;

4.3. osoby prawne;

4.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób. 

II. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych

5. lapinoskrudykla.lt szanuje Twoje indywidualne prawo do prywatności. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym e-sklepu) są zbierane i przetwarzane w celu: 

5.1. przetwarzać Twoje zamówienia na towary;

5.2. wystawiać dokumenty finansowe;

5.3. rozwiązywanie problemów związanych z prezentacją lub dostawą towarów;

5.4. wypełniać inne zobowiązania umowne. 

6. Podczas rejestracji w sklepie internetowym musisz podać pełne i poprawne dane osobowe. 

7. Przetwarzając i przechowując Twoje dane osobowe lapinoskrudykla.lt wdrożyć środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

8. lapinoskrudykla.lt może wykorzystywać do celów statystycznych dane niezwiązane bezpośrednio z Twoją osobą, czyli dane o zakupionym towarze. Takie statystyki będą zbierane i przetwarzane w taki sposób, aby uniemożliwić ujawnienie tożsamości Klienta lub innych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Klienta. 

III. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

9. lapinoskrudykla.lt zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji osobom trzecim:

9.1. tylko 5.3 tego dokumentu. osiągnięcie celów, o których mowa w ust.

9.2. wyłącznie zgodnie z procedurą ustanowioną w prawie Republiki Litewskiej. 

IV. Modyfikacja lub aktualizacja danych osobowych

10. Masz prawo do zmiany i / lub aktualizacji informacji podanych w formularzu rejestracyjnym. 

V. Przekazywanie informacji lub reklamacji

11. Masz prawo do żądania zmiany lub wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

12. lapinoskrudykla.lt po otrzymaniu Twojego żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych, udzielą Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania. Rozpatrywane będą tylko wnioski o przetwarzanie danych osobowych złożone na piśmie.  

VI. Zmiana Polityki prywatności

13. lapinoskrudykla.lt ma prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki Prywatności poprzez powiadomienie e-sklepu, a także poprzez wskazany adres e-mail. pocztą.

14. Uzupełnienia lub zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. Od dnia umieszczenia ich w systemie e-sklepu. 

15. Jeżeli nie zgadzasz się z nową wersją Polityki Prywatności, masz prawo do jej wycofania na piśmie lub kontaktu e-mailowego. Pocztą - pod warunkiem utraty prawa do korzystania z usług e-sklepu.

16. Jeśli po dodaniu lub zmianie Polityki Prywatności nadal będziesz korzystać z usług świadczonych przez e-sklep, uznaje się, że zgadzasz się z nową wersją.